Privacy verklaring

Breishop.nl ('''wij''), gevestigd in Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Breishop.nl acht zorgvuldige verwerking van persoonsgegevens van het grootste belang. Persoonsgegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij de verwerking houden we ons aan de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de "AVG"). Deze Privacyverklaring zet uiteen hoe wij uw gegevens verzamelen en gebruiken, in overeenstemming met de AVG.

In deze Privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken, en met welk doel wij dat doen. Wij raden je aan deze Privacyverklaring zorgvuldig te lezen. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op onze website, Breishop.nl en gerelateerde websites en diensten.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-08-2018

Contactgegevens:
www.Breishop.nl Kweekwal 40 1602EA Enkhuizen Nederland +31(0)654708191

Persoonsgegevens die wij kunnen verwerken
Breishop.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij maximaal verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- KvK nummer
- BTW nummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij soms verwerken
Breishop.nl verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens
Breishop.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Breishop.nl verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Breishop.nl maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Breishop.nl) tussen zit. Breishop.nl gebruikt dit niet.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Breishop.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
- Persoonsgegevens > Bewaartermijn gedurende de klantrelatie > kunnen uitvoeren van opdrachten
- Personalia > Bewaartermijn onbeperkt > contactpersonenarchief
- Adres > Bewaartermijn onbeperkt > contactpersonenarchief
- E-mailadres > Bewaartermijn onbeperkt > contactpersonenarchief
- Facebook login > gedurende de klantrelatie > kunnen uitvoeren social media beheer
- Linkedin login > gedurende de klantrelatie > kunnen uitvoeren social media beheer
- Instagram loging > gedurende de klantrelatie > kunnen uitvoeren social media beheer
- Whatsapp > gedurende de relatie > voor communicatie
- Messenger > gedurende de relatie > voor communicatie
- Mailplatform > zolang de relatie toestemming geeft > nieuwsbrieven, mailing.
- Order relevante informatie > 7 jaar nadat het boekjaar is beëindigd.
- Overige -niet relevante- informatie wordt na het verwerken van de aanvraag of bestelling verwijdert

Delen van persoonsgegevens met derden
Breishop.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Breishop.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Breishop.nl gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Breishop.nl gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden geen cookies geplaatst van derden. 
Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder enkele voorbeelden:
- Google
- Facebook

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Breishop.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Breishop@gmail.com. Mogelijk moeten we je identiteit verifiëren om aan je verzoek te voldoen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, kunnen wij jou vragen een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Breishop.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Breishop.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
We zorgen ervoor dat je persoonsgegevens tegen verlies of tegen onrechtmatige verwerking worden beveiligd. Wij hebben onder andere de volgende technische en organisatorische maatregelen genomen:
• Logische toegangscontrole, gebruik van wachtwoorden en mogelijk een tweede factor;
• Encryptie van data;
• Pseudonimiseren van data;
• Het gebruik van Virtual Private Servers (VPN) toegankelijk met de SSH-sleutel;
• Purpose-bound toegangsbeperkingen;
• Controle van erkende autorisaties.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Breishop@gmail.com

Diensten van Derden
Deze Privacyverklaring is niet van toepassing op andere diensten of plug-ins van derden, noch op websites van derden die worden bezocht via links. We kunnen niet garanderen dat deze derden uw persoonlijke gegevens veilig en betrouwbaar behandelen. Wij adviseren u om de privacyverklaringen van deze partijen te lezen.

Deze privacyverklaring is mede tot stand gekomen met behulp van de website https://veiliginternetten.nl

Versie 1 dd. 01-08-2018